VARAUSEHDOT / TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ


Asiakkaan tekemä huonevaraus maksetaan avainten luovutuksen yhteydessä. Halutessaan voi pyytää ennakkolaskun. Voit tehdä varauksen myös sähköisesti, jolloin voit maksaa varauksen heti.

Asiakkaan on varausta tehdessään ja viimeistään 24 tuntia ennen ilmoitettua saapumispäivää ilmoitettava Hotelli Lieran edellyttämät henkilötiedot kaikkien Asiakkaan kanssa samaan majoitusvaraukseen kuuluvista henkilöistä. Mikäli Asiakas ei anna näitä tietoja edellä mainitulla tavalla, Hotelli Lieralla on oikeus olla vahvistamatta Asiakkaan varausta tai peruuttaa jo tehty varaus ja palauttaa Asiakkaan maksama hinta Asiakkaalle. Lisäksi kaikki huoneessa majoittuvat henkilöt ovat velvollisia täyttämään matkustajakortit avainten luovutuksen yhteydessä.

Asiakkaan tekemä varaus tulee sitovaksi, kun Asiakas on suorittanut maksun huoneesta. 

Asiakkaalla on oikeus muuttaa tai perua varauksensa kuluitta viimeistään 24 tuntia ennen varauksen alkamisajankohtaa. Asiakas saa maksunpalautuksen tilisuorituksena tai hyvityksenä luottokortille. Jos varaus on tehty sähköisessä muodossa tehdään tilisiirto.  Myöhemmin kuin 24 tuntia ennen saapumisajankohtaa ei varauksia enää voi muuttaa tai perua. Ryhmiin sovelletaan erillisiä varausehtoja, ja muutokset/peruutukset tulee tehdä suoraan asiakaspalvelun kautta. 

Asiakkaan velvollisuutena on huolehtia siitä, että hän on tutustunut huolellisesti sovellettaviin peruutusehtoihin ennen varauksen tekemistä.

Laskutettavien varausten tapauksessa ennakkomaksun maksamatta jättäminen ei ole pätevä peruutus, vaan peruutuksesta täytyy ilmoittaa asiakaspalveluun erikseen peruutusehtojen puitteissa.

HUONEEN KÄYTTÖ JA LUOVUTUS

Huone on majoittujien käytettävissä tulopäivänä klo 14 alkaen. Huoneessa majoittuvat henkilöt eivät saa päästää ulkopuolisia henkilöitä hotellin tiloihin. Hotelli Lieralla on oikeus harkintansa mukaan poistaa hotellin tiloista sellainen henkilö, joka ei ole Asiakas tai majoitusvarauksen yhteydessä ilmoitettu samaan majoitusvaraukseen kuuluva henkilö. Hotellin avaimia ei saa luovuttaa kolmansille henkilöille. Majoittuvien henkilöiden enimmäismäärä on neljä (4) henkeä/huone. Poikkeuksena ovat sellaiset viisihenkiset perheet, joissa vähintään yksi lapsi on alle kuusivuotias. 

Huoneessa majoittuvien henkilöiden on luovutettava huone lähtöpäivänä klo 12.00 mennessä. Hotelli Liera ei vastaa huoneisiin tai hotellin yleisiin tiloihin jätetyistä tavaroista. Huoneessa majoittuvien henkilöiden on aina tarkistettava, että ovet lukkiutuvat lähdettäessä huoneesta tai hotellista. 

HUONEEN SIIVOUS

Majoituksen aikana huoneessa suoritetaan siivous yli viiden vuorokauden varauksissa kerran varauksen aikana.

IKÄRAJAT

Asiakkaan tulee olla täysi-ikäinen. Alaikäinen saa yöpyä hotellissa edellyttäen, että samassa huoneessa majoittuu vähintään yksi täysi-ikäinen henkilö.

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Hotelli Lieran pyrkimyksenä on tarjota asiakkailleen viihtyisä ja turvallinen asiakaskokemus. Tämän vuoksi ja yhteisen viihtyvyyden ja turvallisuuden varmistamiseksi kaikkien majoittuvien henkilöiden tulee noudattaa näitä järjestyssääntöjä.

Huomaathan, että näiden järjestyssääntöjen vastainen menettely voi johtaa välittömään hotellista poistamiseen sekä korvausvastuun syntymiseen.

 1. Majoittujan on noudatettava hyviä tapoja ja käyttäydyttävä asiallisesti hotellin tiloissa. Majoittuja ei saa käyttäytymisellään häiritä muita hotellin asukkaita tai hotellin läheisyydessä asuvia esimerkiksi metelöimällä, vahingoittamalla omaisuutta tai muulla tavoin häiriköimällä. Majoittuja on vastuussa myös muun hotelliin päästämänsä henkilön toiminnasta.
 2. Hotellihuoneissa ja hotellin yleisissä tiloissa olevaa omaisuutta ei saa vahingoittaa. Hotellihuoneissa olevaa omaisuutta ei saa viedä ulos huoneesta. Vaarallisten tai toisten vahingoittamiseen soveltuvien esineiden tai aineiden tuominen hotellin tiloihin on kielletty.
 3. Jokaisella majoittujalla on oikeus rauhalliseen majoittumiseen. Erityisesti klo 22 jälkeen majoittujan on vältettävä kovaäänistä puhetta, musiikin kuuntelua tai muuta melua, joka voi häiritä muita majoittujia.
 4. Tupakointi ja avotulen teko (ml. kynttilöiden, suitsukkeiden ja vastaavien polttaminen) huoneissa ja muissa hotellin tiloissa on ehdottomasti kielletty. Kiellon vastaisesti toiminut henkilö vastaa kaikista tästä aiheutuvista hälytys-, huolto- ja siivouskuluista. Tupakointi on sallittu ainoastaan hotellihuoneiden parvekkeella.
 5. Lemmikkieläinten tuominen hotellin tiloihin on sallittua ainoastaan sopimuksesta asiakaspalvelun kansssa. Huoneissa joissa on sallittua lemmikkien tuonti asiakas on velvollinen korvaamaan Hotelli Lieralle mahdollisesti aiheutuneet vahingot.
 6. Asiattomien henkilöiden päästäminen hotellin tiloihin on kielletty. Hotellin ulko-ovet sekä hotellihuoneiden ovet on pidettävä lukittuna asiattomien henkilöiden pääsyn estämiseksi hotellin tiloihin. Majoittujan on huolehdittava siitä, että hotellin ulko-ovi lukkiutuu hänen kuljettuaan ovesta.
 7. Majoittujalle annettuja avaimia on säilytettävä huolellisesti, eikä niitä saa luovuttaa kolmansille osapuolille. Hukkuneista avaimista veloitamme uuden avaimen sarjonta maksun, lähimmän lukkosepän veloitusten mukaisesti.
 8. Hotelli Lieran majoitustilat on tarkoitettu ainoastaan henkilökohtaiseen majoittumistarkoitukseen. Kaikenlaisen ansiotoiminnan harjoittaminen Hotelli Lieran tiloissa on kielletty ilman etukäteen annettua lupaa.

 MUUT EHDOT

Näillä Varausehdoilla ei heikennetä pakottavaan kuluttajansuojalainsäädäntöön perustuvia Asiakkaan oikeuksia.

Hotelli Liera pidättää oikeuden näiden Varausehtojen muutoksiin. Hotelli Liera  pyrkii ilmoittamaan muutoksista ennen niiden voimaantuloa verkkosivuillaan tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Asiakas on velvollinen huolehtimaan siitä, että se on ennen varauksensa hyväksymistä tutustunut Varausehtojen voimassaolevaan versioon. 

Hotelli Liera

20.01.2022


MATKUSTAJAREKISTERIÄ KOSKEVA TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietotietolain 10 ja 24 §:ien sekä majoitus- ja ravitsemustoiminnasta annetun lain 7 §:n mukaisesti.

Laatimispäivä: 01.01.2023

1. Rekisterinpitäjä

Hopea Aurinko / Hotelli Liera

Y-tunnus 2041256-3
Ruovedentie 11
34600 Ruovesi
044 073 8840

liera@hotelli-liera.com

osuuskunta@hopea-aurinko.fi

2. Rekisterin nimi

Matkustajarekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kyseessä on majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetussa laissa (308/2006) ("MaRaL") tarkoitettu matkustajarekisteri, johon talletettavia matkustajienhenkilötietoja käsitellään MaRaL:n 6 §:n mukaisen matkustajailmoituksen tekemiseksi, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi sekä rikosten ennalta estämiseksi ja selvittämiseksi sekä tilastojen laatimiseen.

MaRaL velvoittaa Hotelli Lieran tunnistamaan asiakkaansa ja tallentamaan majoittujien tiedot 1 vuoden ajan. Hotelli Lierassa ovat lukolliset avainten säilytyslokerot jotka aukeavat manuaalisesti 4 numeroisella koodilla, jonka toimittamista varten tarvitaan majoittujien sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot.

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä rekisterinpitäjän asiakaspalvelu- ja suoramarkkinointitarkoituksiin, mikäli asiakas on sallinut tällaisten käsittelyn.

4. Rekisterin tietosisältö

Matkustajarekisteriin talletetaan matkustajasta seuraavat MaRaL 6 §:n mukaiset matkustajatiedot ja siinä mainituin edellytyksin:

1) matkustajan täydellinen nimi ja suomalainen henkilötunnus tai tämän puuttuessa syntymäaika sekä kansalaisuus;

2) matkustajan mukana olevan puolison sekä alaikäisten lasten täydelliset nimet ja suomalaiset henkilötunnukset tai niiden puuttuessa syntymäajat;

3) matkustajan osoitetiedot;

4) maa, josta matkustaja saapuu Suomeen (jos matkustajan asuinpaikka on muu kuin Suomi);

5) matkustajan matkustusasiakirjan (kuten passi ja viisumi) numero, paitsi jos matkustaja on Pohjoismaan kansalainen tai hänellä on asuinpaikka Suomessa;

6) matkustajan majoitusliikkeeseen saapumispäivä ja lähtöpäivä; sekä

7) majoittumisen tarkoitus (kuten vapaa-aika, työ tai muu syy), jos matkustaja on tämän ilmoittanut.

Lisäksi matkustajarekisteriin talletetaan matkustajan sähköpostiosoite sekä matkapuhelinnumero.

Matkustajarekisteriin talletettuja tietoja säilytetään yhden (1) vuoden ajan niiden rekisteriin merkitsemisestä, jonka jälkeen matkustajatiedot poistetaan. Sähköinen varausjärjestelmä on Sirvoy Hotel Booking. Sähköisen varausjärjestelmän tietoja säilytetään vastaavasti kuin matkustajarekisterin. 

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään matkustajailmoituksen täytön yhteydessä. Lisäksi tietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää yleisesti ja vapaasti käytettävissä olevaa tietopalvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekisteristä MaRaL:n mukaisten vaatimusten täyttämiseksi.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Matkustajarekisteriin talletettuja henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille siinä tarkoituksessa ja laajuudessa kuin MaRaL:ssa laissa säädetään. Matkustajatietoja voidaan lisäksi tallettaa rekisterinpitäjään käyttämän palveluntarjoajan hallinnoimille palvelimille tietojen käsittelyn edellyttämässä laajuudessa.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Matkustajien tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietojen sanotunlainen siirto voi kuitenkin olla perusteltua lain sallimissa tapauksissa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Manuaalista henkilötietoja sisältävää aineistoa säilytetään lukituissa tiloissa. Henkilötietoja sisältävään aineistoon ei ole pääsyä ulkopuolisilla henkilöillä tai sellaisilla työntekijöillä, joiden työtehtäviin asianomainen henkilötietojen käsittely ei kuulu.

B. Sähköisesti käsiteltävät tiedot

Tiedot suojataan teknisesti ja tallennetaan tietoturvallisella tavalla siten, ettei tietoihin ole pääsyä ulkopuolisilla henkilöillä tai sellaisilla työntekijöillä, joiden työtehtäviin asianomainen henkilötietojen käsittely ei kuulu. Tiedot sijaitsevat lukitussa tilassa sijaitsevalla palvelimella ja tilaan pääsyä on rajoitettu.

9. Rekisteröidyn oikeudet

A. Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Matkustajalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 2. mainittuun osoitteeseen. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä tai puutteita, matkustaja voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön. Rekisterinpitäjä voi myös korjata tällaisen tiedon oma-aloitteisesti.

B. Kielto-oikeus

Matkustajalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto- ja oikaisuasioissa matkustaja voi olla yhteydessä rekisterinpitäjään sähköpostitse tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen tai kohdassa 2 mainittuun rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

ASIAKASREKISTERIÄ KOSKEVA TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietotietolain 10 ja 24 §:ien mukaisesti.

Laatimispäivä: 01.01.2023

1. Rekisterinpitäjä

Hopea Aurinko / Hotelli Liera
Ruovedentie 11
34600 Ruovesi
044 0738840
liera@hotelli-liera.com

osuuskunta@hopea-aurinko.fi

2. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterin tarkoituksena on mahdollistaa rekisterinpitäjän kulloinkin tarjoamien majoitus- ja muiden palveluiden tarjoaminen ja kehittäminen sekä niiden laadun varmistaminen.

Asiakasrekisteriin talletettuja, kohdassa 5 mainittuja henkilötietoja voidaan käsitellä henkilötietolainsäädännön mukaisesti seuraavia tarkoituksia varten:

 • Asiakas- tai muun sopimussuhteen perustaminen, toteuttaminen ja ylläpito;
 • Rekisterinpitäjän palveluiden tarjoaminen, tuottaminen ja kehittäminen, yhteydenpito asiakkaaseen sekä muut asiakaspalvelutarkoitukset;
 • Järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen ja varmistaminen sekä rikosten ja väärinkäytösten selvittäminen;
 • Laskutus- ja perintätoimenpiteet sekä luotonvalvonta;
 • Suoramarkkinointi, mielipide- ja markkinatutkimukset, tutkimus, tilastointi ja analysointi sekä muut perustellut käyttötarkoitukset, kuten asiakkaan tekemien valintojen perusteella tapahtuva profilointi yksilöllisemmän ja monipuolisemman sisällön ja palvelun tarjoamiseksi asiakkaalle.

4. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteriin talletettavat tiedot voivat vaihdella asiakkaan tekemien valintojen mukaisesti. Tiedot voivat käsittää ainakin seuraavat tiedot asiakkaasta: nimi, yhteystiedot, sähköposti, syntymäaika ja mahdollinen henkilötunnus, passin tai henkilökortin numero, kansalaisuus, vierailun ajankohta ja kesto.

Rekisterinpitäjän hotellin yleisissä tiloissa voi olla käytössä tallentava kameravalvonta. Kameravalvonnasta ilmoitetaan aina erikseen. Tallenteita voidaan käyttää ainoastaan majoitustilojen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen ja varmistamiseen sekä mahdollisten rikosten ja väärinkäytösten selvittämiseen. Kameravalvonnan tallenteita säilytetään enintään kaksi (2) viikkoa tallennuspäivästä lukien, ellei säilyttäminen tätä pidempään ole perusteltua pakottavasta lainsäädännöstä tai viranomaistutkinnasta johtuen. 

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään majoitusvarauksen tekemisen ja/tai oston suorituksen ja/tai matkustajailmoituksen täytön yhteydessä sekä rekisterinpitäjän matkustajarekisteristä.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakasrekisteriin talletettuja henkilötietoja voidaan luovuttaa kohdassa 4 mainittuja tarkoituksia varten. Yksittäisen asiakkaan tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan myös luovuttaa viranomaisille laissa määritellyissä tilanteissa ja/tai laissa säädettyä tarkoitusta varten.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakkaan tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Manuaalista henkilötietoja sisältävää aineistoa säilytetään lukituissa tiloissa. Henkilötietoja sisältävään aineistoon ei ole pääsyä ulkopuolisilla henkilöillä tai sellaisilla työntekijöillä, joiden työtehtäviin asianomainen henkilötietojen käsittely ei kuulu.

B. Sähköisesti käsiteltävät tiedot

Tiedot suojataan teknisesti ja tallennetaan tietoturvallisella tavalla siten, ettei tietoihin ole pääsyä ulkopuolisilla henkilöillä tai sellaisilla työntekijöillä, joiden työtehtäviin asianomainen henkilötietojen käsittely ei kuulu. Tiedot sijaitsevat lukitussa tilassa sijaitsevalla palvelimella ja tilaan pääsyä on rajoitettu.

9. Rekisteröidyn oikeudet

A. Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä tai puutteita, asiakas voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön. Rekisterinpitäjä voi myös korjata tällaisen tiedon oma-aloitteisesti.

B. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ja vaatia rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat tiedot rekisteristä. Kielto- ja oikaisuasioissa asiakas voi olla yhteydessä rekisterinpitäjään sähköpostitse tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Hotelli Liera

01.01.2023